Hudläkartjänst värdegrund

Hudläkartjänst är certifierade enligt ISO 9001 och 14001


Kvalitets och hållbarhetspolicy

Vår definition på kvalitet är att tillfredsställa och överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar på en säker och tillgänglig vård. 

Vår vision är att vara ett naturligt förstahandsval för hudsjukvård i Stockholmsområdet, både för patienter och remitterande läkare.

 • Vår policy är känd och efterlevs av alla medarbetare.

 • Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling.

 • Vi är transparenta med vårt kvalitetsresultat, miljöprestanda och arbetar mot negativ särbehandling och strävar efter ständig förbättring.

 • Vi följer lagar och föreskrifter samt ingångna avtal.

 • Vi har ett grundligt framtaget ledningssystem där vi planerar, genomför och kontrollerar alla delar i verksamheten med syfte att ständigt förbättra kvalitet, miljö, arbetsmiljö och samhällsansvar.

 • Vi arbetar proaktivt för att identifiera risker, minska negativ påverkan och dokumenterar alla typer av avvikelser och förbättringsförslag som vi stöter på i arbetet.

 • Ingen form av kränkande särbehandling accepteras. Alla skall respekteras och ges likvärdigt bemötande och behandling oavsett  värderingar, etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Miljöpolicy

Hudläkartjänsts miljöpolicy innebär att verksamhetens mål är att bedriva en verksamhet som har minsta möjliga negativa inverkan på vår miljö, utan att påverka vårdkvaliteten.

 • Vi arbetar med att bidra till de ”globala miljömålen 2030”.

 • All personal är delaktig att uppnå, och på sikt förbättra verksamhetens miljöprestanda.

 • Vi arbetar för ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.

 • Vi arbetar kontinuerligt med att välja varor, metoder och tjänster så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

ISO 14001:2015

Ursprungsdatum: 2015-01-28

Senaste utfärdandedatum: 2023-12-15

Sista giltighetsdag: 2027-01-21

Scope: Landstings- och privatvård inom allmändermatologi och hudtumörbehandling

ISO 9001:2015

Ursprungsdatum: 2023-02-08

Senaste utfärdandedatum: 2023-02-08

Sista giltighetsdag: 2026-02-08

Scope: Landstings- och privatvård inom allmändermatologi och hudtumörbehandling