Miljöpolicy – Kvalitets och hållbarhetspolicy

Vår definition på kvalitet är att tillfredsställa och överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar på en säker och tillgänglig vård. Vår vision är att vara ett naturligt förstahandsval för hudsjukvård i Stockholms cityområde både för patienter och remitterande läkare. Detta dokument utgör vår värdegrund och styr företaget på områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, samhällsansvar samt ekonomiskt ansvarstagande.

Grunder

Policyn ska vara känd och efterlevas av alla medarbetare.

Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling.

Att vara transparenta med att våra kvalitetsresultat, miljöprestanda och arbete mot negativ särbehandling stimulerar till ständig förbättring.

Vi skall i alla delar följa gällande lagar och föreskrifter samt ingångna avtal.

I alla ingående delar skall företaget arbeta för att bidra positivt i samhället.

Genom vårt ledningssystem skall vi planera, genomföra och kontrollera alla delar i verksamheten med syfte att ständigt förbättra kvalitet, miljö, arbetsmiljö och samhällsansvar.

Ingen form av kränkande särbehandling accepteras.

Alla skall respekteras och ges likvärdigt bemötande och behandling oavsett sina värderingar, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Miljöfrågor

 • Hudläkartjänsts miljöpolicy innebär att verksamhetens mål är att bedriva en verksamhet som har minsta möjliga negativa inverkan på vår miljö, utan att påverka vårdkvaliteten.

 • All personal skall vara delaktiga i denna strävan efter att uppnå, och på sikt förbättra verksamhetens miljöprestanda.

 • Genom att återkommande mäta och evaluera verksamhetens miljöpåverkan kommer vi fortlöpande att kunna optimera driften, så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås.
  I samband med ledningens genomgång en gång per år sätts nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.

 • Resor, inköp samt övriga aktiviteter inom verksamheten kommer att kontrolleras, evalueras och optimeras, för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

 • Vi ska arbeta för ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.

 • Vi ska i möjligaste mån i det dagliga arbetet välja varor, metoder och tjänster så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Ledningssystemet

Våra åtagande styrs och följs upp i ledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad påverkan på miljön.

Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att fastställda rutiner och arbetssätt i ledningssystemet samt genom ständigt förbättringsarbete.

Principer för hållbarhetsarbetet

Vi ska etablera ett öppet och lärande företagsklimat där säkerhet för kunder och medarbetare har hög prioritet.

Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, minska negativ påverkan (både i form av patientskador, miljöpåverkan och ohälsa hos personalen) och snabbt upptäcka förbättringsområden genom att ständigt dokumentera alla typer av avvikelser och förbättringsförslag som vi stöter på i arbetet.

Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra vård- och verksamhetsmässiga processer för att uppnå optimal nytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö.

Vi ska agera i enlighet med våra värderingar:

 • Patientfokuserad

 • Engagerad

 • Omtänksam

 • Professionell

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på kliniken ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall varken grundat på den fysiska, sociala eller organisatoriska arbetsmiljön.
En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen.

Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Verksamhetschefen har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Alla medarbetare ska:

Förstå sin roll i det dagliga arbetet med hållbarhetsperspektivet på verksamheten
Ta aktivt ansvar i det ständiga förbättringsarbetet genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten.
Förstå hur de personligen kan bidra till att de övergripande företagsmålen uppnås
Alla chefer och ledare ska vara förebilder och visa tydligt engagemang för kvalitet genom att:

 • Sätta tydliga mätbara mål som regelbundet följs upp.

 • Beslut ska baseras på fakta, en helhetssyn på verksamheten och långsiktig hållbarhet.

 • Utveckla medarbetarnas kompetens och ge medarbetarna förutsättningar att uppnå sina mål.